Tag Archives: ซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , , , , ,

CEO-HRM V 5.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management (CEO-HRM V 5.0)
…………………………………..
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
• โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HRM
• จัดทำระบบสารสนเทศ Human Resource
• รับเขียนโปรแกรม HR
• รับจ้างเขียนโปรแกรม HR
…………………………………..
• Read more >> ……………..