You are here: ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรมสแกนและจัดเก็บภาพลายนิ้วมือ CEO-FRM V 4.0

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , ,

CEO-FRM V 4.0
โปรแกรมสแกนและจัดเก็บภาพลายนิ้วมืออ
Fringerprint Reader Management (CEO-FRM V 4.0)
…………………………………..
• โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับเขียนโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับจ้างเขียนโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์สแกนลายนิ้วมือ
• จัดทำระบบสแกนลายนิ้วมือ
………………………………….. • Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

KM-V6
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
knowledge management (CEO-KM V6.0)
…………………………………..
• โปรแกรมองค์ความรู้ Knowledge Management
• รับเขียนโปรแกรมบริหารจัดการองค์ความรู้
• โปรแกรม KM รับจ้างเขียนโปรแกรมองค์ความรู้
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการระบบองค์ความรู้ KM
• จัดทำระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ KM
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , , , , ,

CEO-HRM V 5.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management (CEO-HRM V 5.0)
…………………………………..
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
• โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HRM
• จัดทำระบบสารสนเทศ Human Resource
• รับเขียนโปรแกรม HR
• รับจ้างเขียนโปรแกรม HR
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานซ่อม

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , , ,

CEO-CPM V 4.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานซ่อม
Electronic Documents Management System (CEO-CPM V 4.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานซ่อม
• รับจ้างเขียนโปรแกรมการบริหารจัดการงานซ่อม
• รับทำระบบจัดการงานซ่อม
• รับออกแบบระบบบริหารจัดการงานซ่อม
• จัดทำโปรแกรมจัดการงานซ่อม
…………………………………..
• Read more >> ……………..