You are here: ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรมสแกนและจัดเก็บภาพลายนิ้วมือ CEO-FRM V 4.0

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , ,

CEO-FRM V 4.0
โปรแกรมสแกนและจัดเก็บภาพลายนิ้วมืออ
Fringerprint Reader Management (CEO-FRM V 4.0)
…………………………………..
• โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับเขียนโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับจ้างเขียนโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ
• รับพัฒนาซอฟต์แวร์สแกนลายนิ้วมือ
• จัดทำระบบสแกนลายนิ้วมือ
………………………………….. • Read more >> ……………..

โปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , , , , , ,

CEO-POS V 5.0
โปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
Sale Management [Top Sale] (CEO-POS V 5.0)
…………………………………..
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

โปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , , , , , , ,

CEO-POSF V 4.0
โปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
Point Of Sale Fashion (CEO-POSF V 4.0)
…………………………………..
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (แฟชั่น)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

โปรแกรมขายหน้าร้าน (ร้านอาหาร)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , , , , , , , ,

CEO-POSR V 4.0
โปรแกรมขายหน้าร้าน (ร้านอาหาร)
Point Of Sale Restaurant (CEO-POSR V 4.0)
…………………………………..
• โปรแกรมขายหน้าร้าน (ร้านอาหาร)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมขายหน้าร้าน (ร้านอาหาร)
• รับทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (ร้านอาหาร)
• รับออกแบบโปรแกรมขายหน้าร้าน (ร้านอาหาร)
• จัดทำโปรแกรมขายหน้าร้าน (ร้านอาหาร)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

โปรแกรมบริหารการขาย (Top Sale)

Posted in สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ
Tagged , , , , , , , , , , ,

CEO-SM V 7.0
โปรแกรมบริหารการขาย (Top Sale)
Sale Management [Top Sale] (CEO-SM V 7.0)
…………………………………..
• โปรแกรมบริหารการขาย (Top Sale)
• รับจ้างเขียนโปรแกรมบริหารการขาย (Top Sale)
• รับทำโปรแกรมบริหารการขาย (Top Sale)
• รับออกแบบโปรแกรมบริหารการขาย (Top Sale)
• จัดทำโปรแกรมบริหารการขาย (Top Sale)
…………………………………..
• Read more >> ……………..

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานซ่อม

Posted in ระบบสารสนเทศภาครัฐ/องค์กร, สินค้าทั้งหมด, โปรแกรมบริหารภาคธุรกิจ, โปรแกรมสำเร็จรูป
Tagged , , , , , , , , , , ,

CEO-CPM V 4.0
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานซ่อม
Electronic Documents Management System (CEO-CPM V 4.0)
…………………………………..
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานซ่อม
• รับจ้างเขียนโปรแกรมการบริหารจัดการงานซ่อม
• รับทำระบบจัดการงานซ่อม
• รับออกแบบระบบบริหารจัดการงานซ่อม
• จัดทำโปรแกรมจัดการงานซ่อม
…………………………………..
• Read more >> ……………..